Europos kainų statistika

Animuota kainų statistika.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/inflation-illustrated


Dokumento atnaujinimo data: 2015 03 30