Produktai

ĮŽANGA 

TURINYS

PRODUKTAI

PASLAUGOS 

DEMO VERSIJA

Leidiniai

Eurostato leidinių programa sudaryta iš kelių rinkinių:

  • Pranešimai spaudai (News releases) – naujausia informacija apie socialinius, ekonominius, regioninius, žemės ūkio, aplinkos ir kitus Europos rodiklius.
  • Svarbioji statistika (Statistics in Focus) – naujausių ir aktualiausių apklausų, tyrimų ir statistinės analizės rezultatų apibendrinimas. Šios 4-12 puslapių apimties informacijos skiriamos visoms temoms. Per metus jų išleidžiama daugiau nei šimtas.
  • Svarbieji faktai (Data in focus) - analogiška rinkinys kaip ir "Statistics in focus". Pateikia naujausią informaciją kaip galima anksčiau (be palyginamosios analizės).
  • Statistikos knygos(Statistical books) – išsamūs leidiniai, kuriuose dažniausiai pateikiama vienos ar kelių temų pakankamai detali statistinė informacija su analize, lentelės ir grafikai.
  • Mažo formato knygelės(Pocketbooks) – nemokami leidiniai, kuriuose vartotojams pateikiama pagrindinė statistinė informacija konkrečia tema.
  • Metodologijos ir darbo dokumentai (Methodologies and working papers)– techniniai leidiniai statistikos ekspertams, konsultuojantiems metodologijos, terminologijos klausimais ar studijuojantiems vieną ar kitą detalesnę statistikos sritį.

Eurostato leidinius galima užsisakyti ES knygyne. Visus leidinius taip pat galima nemokamai atsisiųsti PDF formatu iš Eurostato interneto svetainės.

Statistinė informacija

Eurostato interneto svetainėje statistinė informacija pateikiama nemokamai. Priklausomai nuo to, kas reikalinga vartotojui, galimi du keliai informacijai parsisiųsti: pagrindiniai vartotojai gali rasti informaciją parengtose lentelėse (Main tables), o labiau patyrę specialistai gali iš duomenų bazių susiformuoti lenteles savo nuožiūra (Self extraction).

Pagrindiniai rodikliai apie ES politiką pateikti HTML formato lentelėse:

Struktūriniai rodikliai  (Structural indicators) -  tai apie 100 lentelių, kurios aprėpia pagrindines ekonomines (General economic background), inovacijų (Inovation and research), užimtumo (Employment), ekonominių reformų (Economic reform), socialinės sanglaudos (Social cohesion) ir aplinkosaugos (Environment) sritis.

Europos rodikliai(Euro-indicators) – tai apie 300 lentelių, pateikiančių mėnesinius ir ketvirtinius makroekonominius rodiklius apie euro zoną ir ES, taip pat apie valstybes nares atskirai.

 Europos rodikliai apima kai kuriuos principinius Europos ekonomikos rodiklius (Selected Principal European  economic indicators), mokėjimų balanso (Balance of payments), verslo ir vartotojų tyrimų (Business and consumer surveys), vartotojų kainų (Consumer prices), užsienio prekybos (External trade)pramonės, verslo ir paslaugų (Industry, commerce and services)darbo rinkos (Labour market), piniginių ir finansinių rodiklių (Monetary and financial indicators), nacionalinių sąskaitų (National accounts) sritis.

Taip pat pateiktas leidinių sąrašas (Official publications).

Darnaus vystymosi rodikliai (Sustainable development indicators) - ES Darnaus Vystmosi Strategijoje (The EU Sustainable Development Strategy), kuri buvo atnaujinta 2006 m. birželyje, aprašomas nuoseklus artėjimas prie labiau efektyvesnio gyvenimo, priimant ilgalaikius įsipareigojimus sutikti darnaus vystymosi iššūkius.

Rodikliai apima ekonomikos plėtros (Socio-economic development),  gamybos ir vartojimo modelių (Sustainable consumption and production), socialinės atskirties (Social inclution), visuomenės senėjimo (Demographic Changes), visuomenės sveikatos (Public Health), klimato kaitos ir energetikos (Climate Change and Energy), transporto (Sustainable Transport), gamtinių išteklių valdymo (Natural Resources), pasaulinės partnerystės (Global Partnership) ir gero valdymo (Good Governance) sritis.

Valdžios sektoriaus finansai(Government Finance) - pateikia suderintą ir palyginamą valdžios ekonominės veiklos statistiką.

Teminėse lentelėse (Main tables) ir duomenų bazėse (Database) pateikiama statistika apie valdžios sektoriaus pajamas, išlaidas, valdžios deficitą, sandorius, įsipareigojimus, etc.

Kainos (SVKI)(Prices - HICP) - suderinti vartotojų kainų indeksai, arba infliacija, yra ekonominiai rodikliai, parodantys vartotojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčių matą per tam tikrą laiką. SVKI pateikia palyginamą informaciją euro zonai, ES, Europos ekonominei bendrijai ir kitoms šalims, įskaitant ką tik įstojusias ir šalis kandidates.

Duomenų bazės ir metaduomenys

Makroekonominių ir socialinių duomenų bazės sukurtos visiems, kuriems reikia ypač kokybiškos statistinės informacijos, kuri padėtų priimti sprendimus. Pateikiama daugiau kaip 300 milijonų duomenų. Jie suskirstyti į keletą sričių, kurių kiekviena apima tam tikrą sektorių. Duomenys pateikiami daugiamatėse lentelėse.

Lentelėse apibūdinamos:

  • šalys,
  • vienetai,
  • kintamieji,
  • periodiškumas ir t. t.

Informacija sutvarkyta pagal devynias Eurostato apimamas sritis.

Pavyzdžiai:
Duomenys apie Europos Sąjungos užsienio prekybą ir prekybą tarp valstybių narių grindžiami kombinuotąja nomenklatūra ir apima maždaug 11 000 produktų, kuriais kiekvienais metais prekiaujama su maždaug 250 šalimis partnerėmis. 

Regioniniai duomenys (Regions and cities) apima pagrindinius ekonominio ir socialinio Europos bendrijos regionų ir provincijų gyvenimo aspektus (2 ir 3 lygiai pagal NUTS klasifikaciją) Pateikiama informacija apie gyventojus, ekonominę raidą, užimtumą ir kt.

Duomenų bazės

Turėdamas gerokai daugiau kaip 300 milijonų statistinių duomenų, Eurostatas yra unikalus statistinės informacijos lobynas, apimantis visas Europos visuomenės sritis. Nuo 2004 m. spalio mėn. Eurostato interneto svetainėje yra tiesioginė prieiga prie jų.

Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, statistinę informaciją galima rasti dviem būdais: eilinis vartotojas gali prisijungti ir rasti ieškomus duomenis spausdamas „Teminės lentelės" (Main tables), o specialistas sudėtingesnių duomenų gali ieškoti duomenų bazėse (Database) .

Katalogai

Jie yra nemokami ir gali būti atsisiųsti iš šioje svetainėje esančio puslapio Katalogai. Juose pateikiama glausta informacija apie produktus ir paslaugas.

Eurostato leidinių gidas (Publications guidelines)

Dokumento atnaujinimo data: 2013 10 16